obróbka skrawaniem CNC

Wingtech

to firma oferująca nowoczesne usługi – obróbka skrawaniem CNC. Nasza Firma specjalizuje się w całej gamie produkcji wyrobów na zlecenie: produkty nietypowe, specjalistyczne lub pod indywidualne wymagania klienta.
Materiałami stosowanymi do produkcji i obróbki są:

stopy aluminium
metale kolorowe
tworzywa sztuczne
tworzywa termoutwardzalne
płyty szklano-epoksydowe
płyty MDF itp.

Ob­rób­ka od­by­wa się przez: fre­zo­wa­nie, wier­ce­nie, gwin­to­wa­nie, szli­fo­wa­nie, prze­cią­ga­nie, wy­kra­wa­nie, fre­zo­wa­nie CNC, to­cze­nie itp.


Wy­ko­rzy­stu­je­my pro­fe­sjo­nal­ne ob­ra­biar­ki ste­ro­wa­ne nu­me­rycz­nie (CNC). Ba­zu­je­my na za­sto­so­wa­niu no­wo­cze­sne­go opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go, któ­re wspo­ma­ga pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne oraz na pro­fe­sjo­nal­nej i kom­pe­tent­nej ka­drze.

Sta­wia­my na współ­pra­cę z klien­tem po­cząw­szy od eta­pu pro­jek­to­wa­nia ob­rób­ki co po­zwa­la na peł­ne wy­ko­rzy­sta­nie na­sze­go po­ten­cja­łu te­ch­no­­lo­­gi­­cz­ne­­go, pro­duk­cyj­ne­go i ludz­kie­go.


Je­ste­śmy nie­zwy­kle ela­stycz­ni i na­sta­wie­ni na cią­głe do­sto­so­wy­wa­nie się do po­trzeb na­szych Klien­tów, gdyż wie­rzy­my, że jest to je­dy­ny spo­sób na stwo­rze­nie uni­kal­ne­go i prak­tycz­ne­go roz­wią­za­nia.

Nasi Klien­ci szcze­gól­nie ce­nią u nas wie­lo­let­nie, roz­le­głe do­świad­cze­nie i in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­de­go kon­tra­hen­ta. Każ­de­go klien­ta trak­tu­je­my wy­jąt­ko­wo i moc­ny na­cisk kła­dzie­my na fa­cho­wą i rze­tel­ną ob­słu­gę.


Ofe­ru­je­my wy­so­kiej ja­ko­ści usłu­gi. Za­wsze sta­wia­my na mo­żli­wie pro­ste, sku­tecz­ne roz­wią­za­nia, uni­ka­jąc zbęd­nych kosz­tów.

Do­sko­na­łość jest ce­chą, do któ­rej sta­le dą­ży­my. Ma­jąc na uwa­dze sta­le roz­wi­ja­ją­cy się ry­nek i ro­sną­ce po­trze­by bran­ży, wciąż roz­wi­ja­my się i kształ­ci­my.

Zapraszamy do współpracy